Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

No nonsens Keteldienst, voorwaarden zijn nou eenmaal nodig maar we zouden deze het liefst niet willen hebben. We gaan graag een goede relatie aan met jou als klant. Wil je deze toch graag lezen doorlezen, dan vind je onze voorwaarden hieronder.

Algemene Voorwaarden voor klanten van keteldienst.nl

1. Rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen keteldienst.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die keteldienst.nl doet.

2. Terminologie (Woordkeus)
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij keteldienst.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door keteldienst.nl.
2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen keteldienst.nl en de klant en alle aanbiedingen van keteldienst.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio, tenzij keteldienst.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan keteldienst.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan keteldienst.nl worden doorgegeven op de manier die keteldienst.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij keteldienst.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert keteldienst.nl dat de opdracht die klant aan keteldienst.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en keteldienst.nl wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.